Λογιστικές Υπηρεσίες

1Τήρηση - Ενημέρωση Β' & Γ' κατηγορίας βιβλίων

Η υπηρεσία παρέχεται στην έδρα σας, στα γραφεία μας ή ακόμα και από απόσταση (με ηλεκτρονικό τρόπο)

2Τήρηση - Ενημέρωση Βιβλίου Παγίων

Διενέργεια ετήσεων αποσβέσεων, για σωστότερη αποτύπωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησής σας.

3Τήρηση - Ενημέρωση Βιβλίου                       Επενδύσεων

Σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε αναπτυξιακού προγράμματος.

4Οργάνωση - Επίβλεψη και εποπτεία Εσωτερικού Λογιστηρίου

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και την απαιτούμενη δομή της επιχείρησής σας.

5Παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η παρακολούθηση γίνεται μηχανογραφικά σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας

6Παρακολούθηση Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων

Απαίτηση που αφορά ιδιόκτητα ακίνητα ενταγμένα και μη στην παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησής σας.

7Συλλογή Παραστατικών

Αυτοπρόσωπα αλλά και ηλεκτρονικά, στους χρόνους που ορίζει πάντα ο ΚΒΣ.

8Αρχειοθέτηση Παραστατικών

Σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

9Εβδομαδιαία προσωπική επαφή

 

Υποχρέωση αυτονόητη διότι χωρίς προσωπική επαφή δεν υπάρχει και συνεργασία.