Φορολογικές Υπηρεσίες

1Δηλώσεις ΦΠΑ (Περιοδικές - Εκκαθαριστικές)

Προυπολογισμός, σύνταξη και υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο μηνιαίων, τριμηνιαίων αλλά και ετήσιων καταστάσεων ΦΠΑ.

2Συγκεντρωτικές Καταστάσεις - Ισοζυγία Λογιστικής

Έλεγχος, διασταύρωση και υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών.

3Καταστάσεις Εμμεσων Φόρων-Τελών

Σύνταξη Δηλώσεων Δημοτικού Φόρου, Δηλώσεων Τελών Παρεπιδημούντων κλπ.

4Δηλώσεις (Ε1-Ε2-Ε3-Ε5)

Σύνταξη και υποβολή ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος όλων των κατηγοριών (ατομικών επιχειρήσεων, εταιριών, μισθωτών, συνταξιούχων κλπ).

5Δηλώσεις ΦΜΑΠ - ΦΑΠ - ΕΤΑΚ

Υπολογισμό σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων σχετικών με την ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου όταν αυτή ξεπερνά τα εκάστοτε αξιακά όρια.

6Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9-ΑΑ ΓΗΣ κλπ)

Σύνταξη και υποβολή όλων των ειδών των δηλώσεων σχετικών με την ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου.

7Δηλώσεις ΦΜΥ(Προσωρινές & Οριστικές)

Υπολογισμός και υποβολή Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτές Υπηρεσίες, Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ.

8Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες - INTRASTAT

Πλήρης έλεγχος πελατών αλλά και προμηθετών εισαγωγικών αλλά και εξαγωγικών επιχειρήσεων και υποβολή σχετικών δηλώσεων INTRASTAT.

9Ισολογισμός & Καταστάσεις Τέλους Χρήσης

Επαλήθευση, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και έγκαιρη παράδοση αυτών έτοιμων προς δημοσίευση.

10Πρακτικά Συνέλευσης ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρήσεως

Αυτοπρόσωπη σύνταξη Πρακτικών Συνελεύσεως.[/column]