Εργατικά-Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

1Μισθοδοσίες - Αποδείξεις Πληρωμής

Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης. 

2Καταστάσεις ΙΚΑ (ΑΠΔ)

Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το ΙΚΑ. 

3Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ)

Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησης σας. 

4Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού. 

5Προσλήψεις - Απολύσεις

Αναγγελίες πρόσληψης , απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

6Προσδιορισμός & Έλεγχος Νόμιμου Μισθού

Πρϋπολογισμός νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. 

7Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΕ

Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

8Καταστάσεις Επικουρικών Ταμείων

Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλιση του προσωπικού σας σε οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο. 

9Πίνακες Ωρών Εργασίας/Βάρδιες

Σύνταξη πινάκων για τις ώρες εργασίας και τις βάρδιες του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.