Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του γραφείου μας έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης,λαμβάνοντας υπόψη μας το όραμα της εκάστοτε επιχείρησης, περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
  • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting).
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
  • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού.